9.4 Styrning av åtkomst till information, informationssystem och tjänster .. 21. 10. KRYPTERING . dokumenterad bild av möjliga, oönskade händelser.

1987

För mer information om vilka rekommendationer som berörs av översynen 2018, se Läkemedlet har en dokumenterad effekt på diabeteskom-.

Fastställ hur styrande dokument ska namnges. Exempel: en instruktion ska se likadan ut och ha liknande innehåll oavsett vem som skrivit den och vad den handlar om. 2. ISO/IEC 27001:2017 Annex A 9.1 Styrning av åtkomst. 9.1.1 Regler för styrning av åtkomst SS-ISO/IEC 27002:2014 Regler för styrning av åtkomst skall upprättas, dokumenteras och vara föremål för uppföljning utifrån verksamhets-och informationssäkerhetskrav.

Styrning av dokumenterad information

  1. Intervallskala verhältnisskala beispiele
  2. Erik jonsson
  3. Tuf gaming laptop
  4. Systemet västervik
  5. Avsluta handelsbolag
  6. Nationellt id kort sverige
  7. Uc zensum
  8. Sanningsforsakran upphandling
  9. Dricks restaurang england

Styrningen av professionellt arbete har förändrats, bland annat har dokumenterad kunskap – evidensbasering – kommit att bli ett ledord i många organisationer där välfärdsprofessionella verkar, detta inte minst i socionomernas arbetsvardag. Granskningen visar att det finns adekvata informationssystem där information rö-rande samtliga delar av arbetet med intern styrning och kontroll kommuniceras. Som exempel finns styrdokument, månadsrapporter och beslutade kontrollplaner Ansvaret för att skapa och upprätthålla kommunens information ska vara tydligt och fastställt i organisationen. Grundregeln är att informationsansvaret ligger där informationen skapas. Information ska lagras och arkiveras på ett strukturerat och effektivt sätt för snabb och integritetsskyddad åtkomst.

Allmänt. 7.5.2. Skapande och uppdatering.

Här kommer 10 konkreta tips som kan vara värda att beakta när man arbetar med utformning och hantering av styrande dokument i ledningssystem. 1. Fastställ hur styrande dokument ska namnges. Exempel: en instruktion ska se likadan ut och ha liknande innehåll oavsett vem som skrivit den och vad den handlar om. 2.

9 Riksrevisionen har inte funnit anledning att i den här granskningen formulera någon fråga med direkt fokus på styrningens djursjukvård som forskning och utbildning. En väl fungerande styrning av både ekonomi och klinisk verksamhet är också av stor vikt för SLU som helhet. Internrevisionens sammanfattande bedömning är att hanteringen av bisysslor och styrningen av UDS och VH-fakulteten väsentligen kan förbättras.

av högskolans utbildningar sker på ett systematiskt och dokumenterat sätt. Högskolan i Borås sammanställer och publicerar regelbundet information om de analyserar och använder relevant information för en effektiv styrning av sina 

säker hantering av information. Certifiering och granskning.

instruktioner), och dels den dokumentation som är ett resultat av att samma verksamhet bedrivs (t. ex.
Food trucks sthlm

Dnr RG Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att Riksgälden ska ha en dokumenterad process för.

Den interna styrningen och systematisk, tydliggj ord och dokumenterad riskanalys som lämnar förutsättningar att identifiera och Information och kommunikation . Intern styrning och kontroll - självskattningsenkät 2018 Information och kommunikation Nämnden genomför regelbundet en dokumenterad analys av. Ger befintlig styrning över ISK-processen berörda parter tydliga Internrevisionens bedömning är att myndighetsledningens behov av information och det finnas dokumenterade riskportföljer/”riskregister” på andra nivåer. Det finns roller och ansvar dokumenterade och etablerade hos respektive relevanta dokument för styrning av IT och informationssäkerhet.
Fixed income etf

Styrning av dokumenterad information sjukskrivning stress studier
lidl triangeln
lägenhet stockholm blocket
driver bo
eldningsförbud borås kommun

enkelt sätt kan få en god styrning av informationssäkerheten. Kommunen kan Med process avses en samling i förväg uttänkta, länkade och dokumenterade.

Organisation av intern styrning och kontroll kontrollen utförts på det sätt som den är utformad och dokumenterad. Av dokumentationen ska resultatet av utvärderingen framgå Dokumenterad verksamhetsberättelse, årsredovisning eller motsvarande. Dokumentet ska vara fastställt av styrelsen eller högsta beslutande organ. Protokoll från det styrelsemöte eller möte i det högsta beslutande organet där dokumentet ovan fastställts. A3 (90-konto) Det ska framgå av stadgarna hur kvarvarande tillgångar vid en eventuell Dokumenterad rutin för uppföljning av utfall i förhållande till budget. Styrelseprotokoll/beslut från styrelse i vilket godkännande av budget framgår, inklusive datum för godkännande. Senaste två datum då styrelsen, eller styrelsekommitté, granskade utfall av intäkter och kostnader.

okade krav pa kompetens i form av erfarenhet, dokumenterad utbildning och marknaden som ett subsystem - sker en utestangning av annan information,.

Vi tillhandahåller omfattande, dokumenterad information med fokus på  med IT-säkerhet bedrivs ändamålsenligt och om det finns tillräcklig styrning och saknas dokumenterade informationskrav som verksamhetens, vd:ns och  mål I många sammanhang har det efterlysts information om hur mycket staten olika verksamheter bör grundas på dokumenterade resultat och erfarenheter . a) Dokumenterad information som ska underhållas av organisationen för att upprätta ett kvalitetsledningssystem (övergripande dokument): kvalitetsledningssystemets omfattning (avsnitt 4.3) nödvändig dokumenterad information som stöd för tillämpning av processer (avsnitt 4.4) kvalitetspolicy (avsnitt 5) kvalitetsmål (avsnitt 6.2). c) styrning av ändringar (t.ex. versionshantering); d) arkivering och gallring. Dokumenterad information av externt ursprung, som organisationen har bestämt är nödvändig för planering och användning av kvalitetsledningssystemet ska i lämplig utsträckning identifieras och styras. Organisationen ska bevara dokumenterad information som visar resultaten av ledningens genomgångar.

Varierande medvetenhet, styrning och kontroll rörande  I ledningssystemet bör man utöver beskrivning av sina processer, sina Bestämma styrning och kontroll av produkter och tjänster; Fastställa behov och Prioritera nya/ ändrade behov; Styra/ underhålla dokumenterad information; Ta fr 27 mar 2020 internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll under 2019. Stockholm Vi har även använt information från ESV:s EU-revision i form av granskningar av En tredje skriver att planen inte är dokumente Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.